Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение

Проект, подкрепен от ЕС и ЕСФ по ОПРЧР 2014-2020г. BG05M9OP001‐2.011 „Равни шансове“ Номер на договора: BG05M9OP001‐2.011‐0002-C01

Още за проекта
Font Resize