Май 2018

От месец май 2018г. стартира изпълнението на проект «Равни шансове за социална
интеграция и заетост за хората с нарушено зрение», който цели да създаде възможности за пълноценен и удовлетворяващ социален, професионален и културен живот за хората с нарушено зрение и членовете на техните семейства.