Project

Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение

 

Подкрепен от ЕС и ЕСФ по ОПРЧР 2014-2020г.

BG05M9OP001‐2.011 „Равни шансове“

Номер на договора: BG05M9OP001‐2.011‐0002-C01

Обща стойност на проекта: 283 305,00 лв.

Период на изпълнение: 01.05.2018г. – 31.12.2020г.

 

Font Resize